WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW
OBYWATELSKIEGO RUCHU PATRIOTYCZNEGO
107. miesięcznica tragedii smoleńskiej w Dzierżoniowie - 10.03.2019.
PROGRAM WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW
STOWARZYSZENIA OBYWATELSKI RUCH PATRIOTYCZNY - 28.03.2019.

Miejsce i data Zgromadzenia: ul. Adama Mickiewicza 1, Dzierżoniów 28 marca 2019 r., godz. 18.00 – 1 termin; 18.15 – 2 termin.

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków.
 2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Powołanie komisji: − uchwał i wniosków, − skrutacyjnej.
 4. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności w 2018 roku – dyskusja i wnioski.
 5. Przedstawienie Sprawozdania Finansowego za 2018 r. – dyskusja i wnioski.
 6. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej do Sprawozdania Zarządu i Sprawozdania Finansowego Skarbnika za 2018 r – dyskusja i wnioski.
 7. Podjęcie przez Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium za 2018 r.
 8. Zmiany w składzie Zarządu.
 9. Przedstawienie i omówienie działań planowanych na rok bieżący – dyskusja i wnioski.
 10. Przedstawienie wniosków i propozycji uchwał zgłoszonych podczas Zgromadzenia.
 11. Przegłosowanie wniosków i uchwał z punktu 10.
 12. Zamknięcie posiedzenia.

 Przewodniczący Zarządu ORP Ireneusz Wagnerowski

Foto: Kazimierz M. Janeczko Klub GP Dz.II.