MIASTO
Program ''Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej'' - edycja 2019-2020.
Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020.
"Osoby z niepełnosprawnościami to grupa, która wymaga szczególnej troski, opieki i wsparcia całego społeczeństwa" – zaznaczył Mateusz Morawiecki. "Zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie programu społecznego, który pomoże w życiu osobom najbardziej poszkodowanym przez los" – dodał.

Zakończył się nabór wniosków w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2019-2020.

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Osoby te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności, załatwieniu spraw urzędowych czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych. Pierwsza edycja Programu będzie realizowana od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.

O środki na realizację usług asystenta w ramach Programu mogły ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego, które w ramach programu mogą otrzymać wsparcie finansowe do wysokości 100 proc. kosztów realizacji.

Gminy/powiaty miały czas do 22 października na złożenie wniosków do wojewody. Po tym terminie wojewoda sporządził i przekazał wnioski na środki finansowe z Programu, wraz z listą rekomendowanych gmin/powiatów Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który podejmie decyzję o dofinansowaniu. Wojewodowie mieli na to czas do 5 listopada.
Program finansowany jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Radny z Klubu PiS Kazimierz Szabat zwrócił się z pytaniem do burmistrza Dariusza Kucharskiego: czy wystąpił o środki na realizację usług asystenta w ramach Programu? Z uzyskanych informacji i zestawień jednoznacznie wynika, że gmina miejska Dzierżoniów i starostwo powiatu dzierżoniowskiego nie otrzymały środków z Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej". Dlaczego tak się stało nie wiemy, po uzyskaniu odpowiedzi na interpelację poinformujemy mieszkańców miasta i powiatu o przyczynie tej, niefortunnej dla osób z niepełnosprawnościami, sytuacji.


Projekt Stanowiska RM Dzierżoniowa.

Oświadczenie RM RM 8/2014 Rady Miasta Dzierżoniowa.