Prezydent RP. 
Prezydent podpisał nowelizację ustaw sądowych 04.02.2020. 
Prezydent podpisał nowelizację ustaw sądowych - 04.02.2020.
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw.

Informacja w sprawie ustawy z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy

 • Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw Zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy, jej podstawowym celem jest „uporządkowanie zagadnień ustrojowych związanych ze statusem sędziego Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, wojskowych oraz administracyjnych”. Ustawa wprowadza zmiany w następujących ustawach: ustawie z dnia 27 lipca 2001 r.

 • Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawie z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym, ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r.

 • Prawo o ustroju sądów wojskowych, ustawie z dnia 25 lipca 2002 r. ustawy.

 • Prawo o ustroju sądów administracyjnych, ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r.

 • Prawo o prokuraturze,

  dotyczące m.in.:

 1. wprowadzenia definicji sędziego sądu powszechnego, sędziego Sądu Najwyższego, sędziego sądu wojskowego i sędziego sądu administracyjnego oraz definicji jurysdykcji sędziego,
 2. zakazu ustalania lub oceny „zgodności z prawem powołania sędziego” oraz „wynikającego z tego powołania uprawnienia do wykonywania zadań z zakresu wymiaru sprawiedliwości”, a ponadto zakazu „kwestionowania umocowania sądów i trybunałów, konstytucyjnych organów państwowych oraz organów kontroli i ochrony prawa”,
 3. definicji i znamion przewinienia służbowego (dyscyplinarnego),
 4. zakazu podejmowania przez kolegia i organy samorządu sędziowskiego uchwał w sprawach politycznych oraz zajmowania stanowisk podważających zasady funkcjonowania władz Rzeczypospolitej Polskiej i jej konstytucyjnych organów,
 5. wprowadzenia obowiązku składania pisemnych oświadczeń o „członkostwie w zrzeszeniu, w tym w stowarzyszeniu”, „funkcji pełnionej w organie fundacji nieprowadzącej działalności gospodarczej”, wcześniejszym „członkostwie w partii politycznej”. Przedmiotowe oświadczenia mają być jawne i będą udostępnianie w Biuletynie Informacji Publicznej. Analogiczny obowiązek nałożono również na prokuratorów,
 6. składu i zadań kolegiów sądów apelacyjnych oraz kolegiów sądów okręgowych, jak i organów samorządu sędziowskiego,
 7. zmian w przepisach regulujących wybór kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego,
 8. upoważnienia Prezydenta RP do określenia regulaminu Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Ustawa wejdzie w życie, co do zasady, po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Więcej na wpolityce.pl >>