DZIERŻONIÓW
Rebelia w Dzierżoniowie. Burmistrz Dariusz Kucharski łamie Art. 62 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej - 27.04.2020.
Rebelia w Dzierżoniowie. Burmistrz Dariusz Kucharski łamie Art. 62 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej - 27.04.2020.

Dzierżoniów, 27.04.2020.

Irena Bukalska - radna
Małgorzata Mamełka - radna

Pan Dariusz Kucharski Burmistrz Dzierżoniowa za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej Dzierżoniów Pana Andrzeja Darakiewicza.

ZAPYTANIE
Działając na podstawie art. 24 ust. 3,5,6 Ustawy z dnia 8 marca 1990r „o samorządzie gminnym/1. j. Dz. U. z 2018r poz. 994 ze zm./ oraz § 32 Statutu Miasta Dzierżoniowa będącego uchwalą nr XII/106/19 z 28.10.2019r Rady Miejskiej Dzierżoniowa ws. Statutu Miasta Dzierżoniowa /Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2019r poz.6458 z 14.11.2019r/ składam niżej wymienione zapytanie Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Panie Burmistrzu!

Swoje pytanie kieruję do Burmistrza Dzierżoniowa w imieniu swoim i radnej Małgorzaty Mamełki zobligowana przez naszych wyborców i wielu mieszkańców Dzierżoniowa, jak również jako wyborca zainteresowany wyborami na prezydenta RP 2020 Zaznajomiliśmy się z Pana wystąpieniem i stanowiskiem w mediach społecznościowych dotyczących glosowania korespondencyjnego a właściwie odmowie Pana (jako burmistrza) udostępnienia Poczcie Polskiej spisu wyborców.
Jesteśmy zbulwersowani Pana postawą i działaniami w tak ważnej dla Polaków sprawie, jak Wybory Prezydenckie. Uważamy, że działa Pan wbrew prawu.
Czy Pan sobie zdaje sprawę, że swoim postępowaniem utrudnia Pan wzięcia udziału mieszkańcom Dzierżoniowa w wyborach, które są zagwarantowane w Konstytucji RP Art. 62 (Art. 62. Obywatel polski ma prawo udziału w referendum oraz prawo wybierania Prezydenta Rzeczypospolitej, posłów, senatorów i przedstawicieli do organów samorządu terytorialnego, jeżeli najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat.), który mówi o prawie do uczestniczenia w wyborach - ogranicza Pan tym samym prawa wyborcze mieszkańców Dzierżoniowa.

Zgodnie z obowiązującym w Polsce przepisami Poczta Polska ma prawo zwrócić się o” dane potrzebne do realizacji zadań związanych z organizacją wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej", a te „przekazywane są w formie elektronicznej w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia otrzymania wniosku”.
Ponadto Kodeks wyborczy w art. 18 paragrafu mówi.” Rejestr wyborców prowadzi gmina jako zadanie zlecone”. Tym samym zleceniodawca może być tylko jeden; administracja centralna. Na żądanie zleceniodawcy zlecenio-odbiorca prowadzący rejestr wyborców ma go przekazać Poczcie Polskiej.
„ Na podstawie art. 99 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS - CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 695), w • związku z decyzją Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2020 r. (BPRM.4820.2.3.2020), dotyczącą podjęcia przez Pocztę Polską S.A czynności niezbędnych do przygotowania przeprowadzenia wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., Poczta Polska S.A. zwraca się z wnioskiem o przekazanie danych ze spisu wyborców, o których mowa w art. 26 paragraf 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. Z 2019 r. poz. 684 z późn. zmianami).

W dniu 17 kwietnia 2020 r. prezydent Andrzej Duda podpisał tzw. "ustawę koronowirusową” z dnia 16 kwietnia b.r. w której Art. 99 mówi jasno: „ Operator wyznaczony w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.- Prawo pocztowe, po złożeniu przez siebie wniosku w formie elektronicznej, otrzymuje dane z rejestru PESEL ,bądź też z innego spisu lub rejestru, będącego w dyspozycji organu administracji publicznej, jeżeli dane te są potrzebne do realizacji zadań związanych z organizacją wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, bądź w celu wykonania innych obowiązków nałożonych przez organy administracji rządowej.
Oznacza to ,że Poczta Polska swoje działania podjęła na podstawie prawa i tę podstawę prawną każdemu z odbiorców wniosku - przekazała. Poczta Polska wystąpiła o udostępnienie danych osobowych (m.in. numer PESEL) po pozytywnej decyzji Państwowej Komisji Wyborczej, a także Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kategorycznie sprzeciwiamy się anarchii i destabilizacji. Domagamy się zagwarantowania nam realizacji naszych praw wyborczych w dniu 10 maja 2020, bo taki jest termin wyborów mających zapewnić ciągłość państwowości RP w osobie prezydentowej/prezydenta Polski.
To administracja państwowa pod kierunkiem Rządu RP ma te nasze prawa wyegzekwować dla nas. Opozycja robi obstrukcję, aby wybory zablokować, ale jesteśmy w okresie wyborczym i wszelkie rozstrzygnięcia Sądów MUSZĄ dokonać w ciągu 24 godzin, to samo dotyczy Prokuratur.
Skoro procedury wyborów korespondencyjnych są zgodne z RODO. z Prawem Wyborczym i Ustawą Tarcza ... 2.0. z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych . Przewodniczący PKW udzielił wyjaśnień, WHO dało rekomendację, to wybory muszą się odbyć i proszę nie utrudniać przysługującym Polakom prawa konstytucyjnego.

Do niedawna Pana burmistrza formacja PO (gdzie jest Pan członkiem Zarządu Regionu Dolnośląskiego Platformy Obywatelskiej) tak często powoływała się na Konstytucję, a teraz nie chce Pan jako burmistrz w imię tejże Konstytucji udostępnić Polakom dostępu do wzięcia udziału w wyborach Prezydenta Polski ? Jak to Pan wytłumaczy?

Z poważaniem
Irena Bukalska, Małgorzata Mamełka
Niniejszym popieramy w/w wystąpienie koleżanek - radnych na Sesji Rady Miasta 27. 04.2020 r.
Zbigniew Zeń, Ryszard Borek, Kazimierz Szabat, Roman Kowalczyk

Oryginalny dokument złożony w Biurze RM - str1 - str2.