POWIAT
Nieprawidłowości w Biurze Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie. Kompleksowa kontrola - 20.11.2020.
Nieprawidłowości w Biurze Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie. Kompleksowa kontrola - 20.11.2020.
Pod koniec sierpnia bieżącego roku Grzegorz Kosowski - Starosta Dzierżoniowski został zawiadomiony o terminie planowanej kompleksowej kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Dzierżoniowskiego w zakresie weryfikacji umów przygotowywanych, kontrolowanych i rozliczanych przez Biuro Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki oraz procedur zakupowych dotyczących wydatków rekomendowanych i akceptowanych do realizacji przez ten podmiot.
Podjęcie takiej kontroli jest konsekwencją wniosku Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości ze stycznia 2020 roku dotyczącej nieprawidłowości przy zawieraniu oraz realizacji umów na utrzymanie ścieżek przyrodniczych w 2019 roku. Wnioskodawcy w uzasadnieniu wskazywali, że umowy dotyczące odnowienia istniejących i uzupełnienie brakujących znaków na ścieżkach przyrodniczych: Wzgórza Kiełczyńskie i Ligota Mała-Przerzeczyn Zdrój oraz w zakresie prawidłowego utrzymania 4 ścieżek przyrodniczych poprzez m.in. malowanie znaków, wkopanie słupków, przykręcanie tablic, wykaszanie zarośniętych przejść (wg potrzeb) były realizowane nieprawidłowo. Główne zarzuty radnych PiS dotyczyły zadań, które wykonano jak wynika z ewidencji czasu pracy wykonawcy przed zawarciem umowy, a jedną z umów aneksowano po jej zakończeniu. Radni PiS podnosili zarzut, że nie dokonano wcześniej dokładnego sporządzenia zakresu prac przez pracowników Biura Promocji. Dodatkowo po wykonaniu prac dopiero zawarto umowę, z zadaniem, które nie zostało zrealizowane. Tym samym można podejrzewać, że nie doszło do odbioru prac w terenie. Analizując rachunki wykonawcy i ewidencję czasu pracy wychodzi też kilka nieprawidłowości. Rachunki są źle opisane odnośnie daty umowy lub aneksu. W ewidencji czasu pracy w jednym z miesięcy jest podany nieprawidłowy numer umowy jak i data jej zawarcia.

Komisja Rewizyjna na swoim posiedzeniu w dniu 19 lutego 2020 roku jednogłośnie pozytywnie zaakceptowała przedmiotowy wniosek proponując jednocześnie, aby kontrola kompleksowa odbyła się w miesiącu wrześniu 2020 roku. Ponadto Komisja Rewizyjna dokonała rozszerzenia zakresu kontroli o I półrocze 2020 roku. W tym miejscu należy dodać, że większość w tym podmiocie posiada koalicja rządząca powiatem. Czy taki dość zaskakujący obrót sprawy nie należy odczytać wtedy jako wewnętrzne tarcia w porozumieniu Koalicja Obywatelska - OBS? Zwłaszcza, że wniosek o szerszy zakres kontroli na posiedzeniu komisji rewizyjnej wypłynął od byłego starosty dzierżoniowskiego Janusza Guzdka. Taki krok byłego włodarza mógł dotyczyć jego całkowitego sprzeciwu wobec m.in. organizacji premierowego Balu Starosty, który miał kosztować z budżetu powiatu prawie 30 tys. zł a zdecydowana większość tej kwoty miała zostać przeznaczona na atrakcje dla uczestników. Wedle podziału kompetencji to Andrzej Bolisęga – wicestarosta dzierżoniowski jest odpowiedzialny za nadzór nad działalnością Biura Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki, zaś pomysłodawcą utworzenia tego wydziału był Starosta Grzegorz Kosowski. „Nasz wniosek do Komisji Rewizyjnej miał na celu weryfikację, czy nieprawidłowości dotyczące zawieranych umów na utrzymanie ścieżek przyrodniczych i ich brak nadzoru nad realizacją przez Biuro Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki jest incydentalne czy jest zjawiskiem powszechnym przy innych zadaniach” - powiedział Marcin Pięt, Przewodniczący Klubu Radnych PiS w Radzie Powiatu Dzierżoniowskiego.

W trakcie prac Zespół Kontrolny w składzie: Janusz Guzdek – przewodniczący oraz członkowie Tomasz Mitraszewski i Janusz Maniecki w wyniku podjętych działań stwierdzili, że umowy na utrzymywanie ścieżek przyrodniczych w roku 2019 były wykonywane wadliwie i oczekują, że w latach kolejnych zostanie to poprawione. Ponadto zakresy umów zdaniem członków zespołu kontrolnego powinny być każdorazowo uaktualniane. Zaniepokojenie Zespołu budzi fakt, iż w 2020 roku nie podpisano z nikim umowy na utrzymanie w porządku ścieżek przyrodniczych, których dotyczyły umowy. Odnośnie premierowego Balu Starosty, który odbył się 1 lutego w Bielawie. Ze środków powiatu dzierżoniowskiego wydano blisko 30 tys. zł. Zespół Kontrolny w swoim podsumowaniu stoi na stanowisku, że są to zbyt duże środki samorządu zaangażowane w organizację takiego przedsięwzięcia. Stwierdzono również, że impreza jest jak najbardziej szczytna, ale powinna odbywać się bez udziału środków publicznych. Na uwagę zasługuje również fakt, iż łączenie finansów prywatnych przy angażowaniu środków z budżetu jest nie do przyjęcia, co miało miejsce w przypadku Balu Starosty. Sporo kontrowersji Zespołu Kontrolnego wzbudziła sprawa organizacji Sowiego Biegu. Otóż z dokumentacji wynika, że tak naprawdę tylko powiat dzierżoniowski poniósł koszt ok. 15 tys. zł realizacji tego biegu, który się nie odbył. Z tym stwierdzeniem nie do końca mogła zgodzić się Kierownik Biura Promocji wskazując na partycypację innych jednostek samorządu terytorialnego w tym zadaniu. Jednak złożone wyjaśnienia przez kierownictwo kontrolowanego podmiotu dla członków Zespołu w tym temacie są niezgodne z stanem faktycznym. Radni wskazują bowiem, że gminy wpłaciły w miesiącu marcu 5.15 tys. zł, zaś w miesiącu czerwcu nastąpił zwrot tych środków.

18 listopada 2020 roku Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Dzierżoniowskiego postanowiła skierować do Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego następujące wnioski Zespołu Kontrolnego:
  • Bezwzględna poprawa bieżącego nadzoru/kontroli i jej wykonania nad działalnością Biura Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki.
  • Odstąpienie od organizacji imprez masowych (m.in. „Sowi Bieg” i „Bal Starosty”) w 2021r.
  • Rozważenie wniosku Zespołu Kontrolnego (skierowanego do Zarządu Powiatu) o likwidację Biura Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki.
  • Ograniczenie wydatków na promocję powiatu w budżecie powiatu na 2021r. do minimum (środki pozostawić jedynie na gadżety promocyjne).
  • Wystąpienie z Euroregion Glacensis w przypadku dalszego braku pozyskiwania środków w 2021 roku.

Proszę o zapoznanie się z protokołem z kontroli Komisji Rewizyjnej >>

Marcin Pięt – przewodniczący Klubu Radnych PiS