Rzeczpospolita Polska
Referendum ogólnokrajowe - 15.10.2023.
Referendum ogólnokrajowe - 15.10.2023.

Referendum ogólnokrajowe to jedna z najważniejszych form sprawowania władzy bezpośredniej przez obywateli. O jego przeprowadzeniu w sprawach najważniejszych dla państwa decyduje Sejm albo prezydent za zgodą Senatu. Po 1989 r. Polacy wypowiadali się w pięciu referendach krajowych, z czego jedynie dwa okazały się wiążące.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Art. 125. - [Referendum ogólnokrajowe].

 Dz.U.1997.78.483 Akt obowiązujący Wersja od: 21 października 2009 r.

W sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa może być przeprowadzone referendum ogólnokrajowe.

  1. Referendum ogólnokrajowe ma prawo zarządzić Sejm bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów lub Prezydent Rzeczypospolitej za zgodą Senatu wyrażoną bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.

  2. Jeżeli w referendum ogólnokrajowym wzięło udział więcej niż połowa uprawnionych do głosowania, wynik referendum jest wiążący.

  3. Ważność referendum ogólnokrajowego oraz referendum, o którym mowa w art. 235 ust. 6, stwierdza Sąd Najwyższy.

  4.  Zasady i tryb przeprowadzania referendum określa ustawa.

TREŚĆ PYTAŃ REFRENDALNYCH 15.10.2023.
Referendum ogólnokrajowe - 15.10.2023. "Czy popierasz wyprzedaż państwowych przedsiębiorstw?" – tak brzmi pierwsze pytanie referendalne .

 

Referendum ogólnokrajowe - 15.10.2023. "Czy jesteś za podwyższeniem wieku emerytalnego wynoszącego dziś 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn?" – treść drugiego pytania referendalnego.

 

Referendum ogólnokrajowe - 15.10.2023.

"Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?" – tak brzmi trzecie pytanie referendalne. 

Referendum ogólnokrajowe - 15.10.2023. Czwarte pytanie referendalne będzie brzmiało: Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskie z Białorusią?
 Referendum - Twój głos jest ważny,
zdecyduje o naszej przyszłości!
 Pamiętaj wrzucając głos do urny, każdy z nas już wkrótce weźmie los Polski w swoje ręce.

 

Opracowanie Kazimierz M. Janeczko, ORP.